RaceRACEPRÆGET kan vi kalde Folkenaturens inderste Kærne, dens typiske og aandelige Grundpræg. Det er stærkt paa Bane i Tyskland, hvor Racefølelsen særlig tilspidset kommer til Orde overfor Jøderne. Ogsaa i Nordamerika, i Norge og Sverige er man ret ivrig optaget deraf; den svenske Stat har saaledes oprettet et "Institut för rasbiologi". Danmark gentager her et Træk, vi saa ofte møder: det sover trygt fra alt, hvad der rører sig udenfor dets Grænser. Det var vel paa Tide, at vi gned Søvnen udaf Øjnkrogene og fulgte lidt med i den Drøftelse, der finder Sted i den store Verden derude. Jeg kan henvise til Svenskeren Nordenstrengs Bog om Menneskeracerne og til Tyskeren Günthers rigt illustrerede Bøger "Kleine Rassenkunde Europas", "Rassenkunde des deutschen Volkes" og "Der nordische Gedanke unter den Deutschen".

Jeg kan ikke her styrte mig ud i Racedrøftelsen, - for det er et Felt, der endnu i mangt og meget er gyngende Grund, for ikke at sige Hængedynd. Jeg vil blot fastslaa enkelte Hovedpunkter for ikke at gøre mig skyldig i Videnskabsmændenes Skødesynd.- at gaa tavs forbi noget af det allervigtigste, fordi det "forudsættes almindelig kendt".

Vi veed, at Danskerne tilhører den nordiske Race sammen med de øvrige Nordboer, Nordtyskerne, Nederlænderne, Friserne og en Del af Englænderne, særlig den engelske Adel. Racens typiske Kendemærker er: Blondhed, høj Væxt, smal, aflang Hovedform (maalt fra Pande til Baghoved).

Danmark var i historisk Tid aldrig indtaget af Kelter, Finner eller Slaver. Et stærkt Islæt af "vestisk" eller "østisk" Race er altsaa udelukket. I den Retning er Danmark afgjort renere end store Dele af Tyskland: Syd- og Vesttyskland var eengang i Hænderne paa Kelterne, og Østtyskland har tilhørt Slaverne.
Alligevel kan der i visse Egne spores nogen Raceblanding. De danske Øer har aabenbart faaet en Del fremmed Tilskud; vi seer ogsaa, at fremmede Kulturstrømninger i Reglen først slaar ned paa Øerne og derfra udbreder sig vestpaa. I Jylland, særlig i Vestjylland, er den nordiske Race renest udpræget. Der maa saaledes i Danmark skelnes to Folketyper (+); Østtypen omfatter Skaaninger, Øboer, Østjyderne mellem Limfjorden og HorsensFjord, Sundvedboer og Angelboer, medens Vesttypen omfatter Vendelboer, Tyboer, Midtjyder, Hardsysselboer, Vardesysselboer og Vestsønderjyder1. De to Typer opvejer og udfylder hinanden paa mangfoldige Maader, og deres Sammenspil giver en frugtbar Vexelvirkning; kun naar de er i Kontakt med hinanden, er der den rette Strøm i Danmarks Historie (+).

Naar vi skal fremhæve et enkelt Hovedtræk hos den nordiske Race, turde det blive den statsdannende Evne. Nordmenneskene er de fødte Organisatorer. De nyere Statsgrundlæggelser i Størsteparten af Europa, lige fra Ruslands Indre til Pyrenæerhalvøens Vestspids, udgaar alle som een fra den nordiske Race.


Noter:

1. Jfr. en interessant Afhandling af Prof. J o h. S t e e n s t r u p "Østlig og vestlig Ulighed indenfor det jydske Samfund", ("Samlinger til jydsk Historie og Topografi", 1928, S. 1), samt min Afh. "Færdselsskel paa langs af Jylland" (-Hist. Aarbog f. Skive«, 1928).