Det Østenfjeldske Norges Antropologi

 

Jeg skal i dette slutningsavsnit søke at gi en samlet fremstilling av det Østenfjeldske Norges antropologi.
Det som da først og fremst falder i øine, det er den relative ensartethet i de antropologiske forhold.

Jeg maa dog her lægge særlig vegt paa at denne ensartethet kun er relativ. Der er selvfølgelig ogsaa i det østenfjeldske Norge i antropologisk henseende forskjel paa de forskjellige fylker, sorenskriverier og herreder. Men forskjellen er aldrig saa fremtrædende som tilfældet er paa andre kanter av landet. Et par eksempler vil belyse dette.

I Agder bispedømme findes der sorenskriverier som har 40 % blaa øiete, men der findes ogsaa, ikke langt borte, andre sorenskriverier med 75 og 80 % blaaøiete. Noget tilsvarende forekommer ikke i det østenfjeldske Norge.

I Agder bispedømme findes mange sorenskriverier med 45 % brachycephaler, men der findes ogsaa mange med kun 10 %. I det meget større Hamar bispedømme er maximum av brachycephaler i noget sorenskriveri 15 % og minimum 7 %.
I Agder bispedømme varierer enryprosopenes antal fra 7 til 40 % inden sorenskriveriene. I Hamar bispedømme kun fra 4 til 18 % og i Oslo bispedømme fra 6 til 21 %.

Og saaledes er det paa alle omraader.
Typevariationen blir derved meget mindre fremtrædende i det østenfjeldske Norge end t. eks. i Sør-Norge. Overgangene blir meget jevnere, mange gange næsten umerkelige.
For at faa frem de forskjelligheter som der er paa befolkningen i de forskjellige fylker og sorenskriverier i det østenfjeldske Norge, blev det derfor nødvendig at gaa til en meget finere typeinddeling end den som er tilstrækkelig t.eks. paa Sørlandet og Vestlandet.

Medens man t.eks. paa Sørlandet kan regne med 10 %'s grupper, maa man her paa Ostlandet regne med 4 % Medens en decimal i middeltallene er nok paa Sørlandet, maa man her ofte bruke 2 og 3 decimaler før forskjellighetene trær frem.
Men skal man kunne regne med saa smaa grupper og med saa fine middeltal, saa maa man selvfølgelig være meget sikker paa at de primære maal er rigtige.
Og skal forskjellen paa fylkene og sorenskriveriene træ tydelig frem, saa er det ikke nok at bruke et eller to træk til karakterisering, hvilket saa ofte er tilstrækkelig paa Sørlandet. Man maa bruke 4, 6, 8 og ofte 10 træk.

Den anden eiendommelighet som særpræger det østenfjeldske Norge likeoverfor den øvrige del av landet, er den store utbrede de nordiske racetræk har her.
Det kan nok være at man paa mindre omraader ogsaa andre steder i landet kan finde den nordiske race like ren. Men det er hævet over enhver tvil at man ikke noget sted finder et saa stort omraade med en saa gjennemgaaendc renracet befolkning.

Som væsentlige eiendommeligheter for denne befolkning maa da frem hæves først og fremst den store legemshøide, 172,2 cm. i 21 1/2 aarsalderen. I de sorenskriverier hvor befolkningen er mest renracet nordisk, gaar den midlere legemshøide op i 173 à 173,5 cm.
Karakteristisk er ogsaa den store utbredelse av blaaøiete individer. Brunøiete individer forekommer saaledes kun rent sporadisk i en hel række sorenskriverier.
I Hamar bispedømme er der saaledes kun ett sorenskriveri som har saa meget som 2 % brunøiete. I talrike sorenskriverier manglet brunøiete individer ganske ved denne undersøkelse.

For haarfarvens vedkommende kan man uten tvil si at et saa stort omraade med en saa sterkt lyshaaret befolkning ikke findes noget andet sted i landet. Det sortbrune haar blir sparsommere og sparsommere jo mere man nærmer sig de centrale bygder i det østenfjeldske Norge. Som saadanne centrale sorenskriverier vil jeg i første række nævne Valdres, Land og Hadeland, Toten - Vardal - Biri og Sør-Hedmark. (Se kart fig. 95).
Som særdeles karakteristisk for hele det østenfjeldske Norge maa ogsaa nævnes den lave index cephalicus og den dermed i forbindelse staa ende store utbredelse av den dolicho-mesocephale type. Den midlere størrelse av index cephalicus er 77,4, og der er i de forskjellige fylker fra 80-90 % dolicho-mesocephaler. Eller hvis jeg benytter den samme beregningsmaate som i Anthropologia Suecica, saa er der fra 88-94 % dolicho-mesocephaler i de forskjellige østenfjeldske fylker.

Ikke mindre karakteristisk er ansigtsformen, som er utpræget leptoprosop med en midlere index facialis morphologicus paa 89,9. Gjennemsnitsantallet av leptoprosoper er 67 %.

I de mest centraltbeliggende sorenskriverier gaar euryprosopenes antal ned til under 7 %. Det største leptoprosopiske sammenhængende omraade omfatter følgende sorenskriverier: Valdres, Land og Hadeland, Toten - Vardal - Biri, Hallingdal, Ringerike, Eiker - Modum - Sigdal.
Og netop dette samme omraade med tillæg av Nedre Romerike, Nes, Eidsvoll kan man vistnok betegne som det største sammenhængende omraade for en overordentlig renracet nordisk befolkning. Adskilt fra dette omraade ved Mjøsen samt Nord- og Sør-Hedmark ligger de to store sorenskriverier Sør-Østerdal, og Nord-Østerdal, som ialfald paa det aller nærmeste maa stilles i samme klasse hvad nordisk renracethet angaar.

Jeg har dermed nævnt de træk som maa sies i første række at karakterisere det østenfjeldske Norge i sin helhet.
Ved siden av de her nævnte træk maa imidlertid ogsaa nævnes en meget liten relativ favnevidde, 102,97, en meget liten relativ sittehøide, 52,689, en meget stor relativ benlængde, 47,311, en meget stor hodelængde 19,112 cm., en meget liten hodebredde 14,836 cm., en meget stor ansigtslæn gd e 12,025 cm., en meget liten ansigtsbredde, 13,383 cm.
Ved siden av de her nævnte træk, som maa sies at være karakteristiske for hele det østenfieldske Norge, er der imidlertid ogsaa endel træk som særpræger enkelte dele av det østenfjeldske Norge.
Jeg maa da først og fremst erindre om hvorledes legemshøiden i hele Hedmark fylke er nedsat med en centimeter. Ved en nærmere undersø kelse viser det sig at hovedmassen av de smaavoksne skriver sig fra Sør-Østerdals sorenskriveri, og at de i særlig grad kommer fra Trysil. Den smaavoksne type har bredt sig ogsaa til andre fylker (se kart fig.12).

Naar man imidlertid ogsaa finder særdeles mange smaavoksne i Østfold, kan aarsaken hertil være en anden. Der blir da i det østenfjeldske Norge et bredt belte av høivoksne folk fra Vestfold, gjennem Buskerud til de sydligste dele av Opland fylke. Hvad aarsaken er til at der ogsaa i Hallingdal og Gudbrandsdal findes relativt mange smaavoksne, er endnu ikke bragt paa det rene, og derom gir heller ikke denne undersøkelse nogen tilfredsstillende forklaring.

Traktene omkring Kristianiafjorden karakteriseres ved et større procent tal av brachycephaler.
Traktene paa østsiden av Kristianiafjorden er karakteriseret ved et større antal av euryprosoper.
Forøvrigt strækker der sig ogsaa et bredt belte som utmerker sig ved sit store antal av euryprosoper, fra Nordre-Gudbrandsdals sorenskriveri til Sør-Hedmarks sorenskriveri. Det ligger helt isoleret i det østenfjeldske Norge, men efter alt hvad man hittil vet fortsætter dette belte sig vestover til Søndmør og Fjordane.
Saa maa jeg ogsaa nævne som karakteristisk for hele det nordøstre hjørne av det ostenfjeldske Norge den store kjævevinkelbredde. Sør-Øster dal er sandsynligvis her utstraalingscentret, og der kan neppe være tvil om at det er de indvandrede kvæner som har tilført befolkningen denne eiendommelighet.
Ganske vist er der ogsaa omkring Kristianiafjorden (se kart fig. 87) enkelte sorenskriverier som har et meget stort antal individer med stor kjævevinkelbredde. Dette skyldes dog neppe kvænene.
Det er mere sandsynlig at man her har for sig resten av en urbefolkning. Paa sørlandskysten og fremfor alt paa Jærernfindes jo netop en befolkning som karakteriseres blandt andet ved en stor kjævevinkelbredde.
Og netop i disse samme trakter om Kristianiafjorden findes ogsaa et meget stort antal mørkøiete og mørkhaarete.
Hvad korrelationsundersøkelsene angaar, saa er det meget vanskelig at gi et sammentrængt resumé av disse.

Jeg vil dog her bemerke at det for krops- og ekstremitetsproportionenes vedkommende er yderst vanskelig at paavise korrelationstorholdene. Disse er naturligvis racebestemte og korrelerer derfor i bestemte retninger; men sandsynlig er det, at de raceelementer som indgaar i den østenfjeldske befolkning, ikke har differeret saa meget indbyrdes hvad krops- og ekstremitets proportioner angaar. lalfald er det høist sandsynlig at der ikke har været stor forskjel hvad kropsproportioner angaar. Hertil kommer saa at kropsproportionene er saa overordentlig avhængige av av den individuelle legemshøide.

Som helt sikre resultater av undersøkelsene fremgaar det dog at blaa øine er sterkt bundne til stor legemshøide, liten favnevidde, dolicho-mesocephali, lepto-mesoprosopi, blondt haar, liten relativ sittehøide. Og pigmenterte øine forholder sig i disse henseender modsat.

Endvidere tør der med sikkerhet sies at stor legemshøide korrelerer til liten relativ favnevidde, liten relativ sittehøide og leptoprosopi.
Omvendt med liten legemshøide.

For yderligere at stadfæste rigtigheten av de her nævnte korrelationsforhold og for at bringe de mere tvilsomme korrelationsforhold paa det rene er i enkelte tilfælde de forskjellige typers direkte maal utregnet og de relative maal derefter beregnet for hver enkelt type.

Undersøkelsene har saaledes godtgjort at legemshøiden hos samtlige blaaøiete var 172,901 cm., hos samtlige med pigmenterte øine derimot 171,015 cm. Index cephalicus er hos blaaøiete i Vestfold noget lavere end hos dem som har pigmenterte øine. Det samme er tilfældet i Hedmark fylke.
Blandt de blaaøiete i Vestfold er der kun 22 % med stor kjævevinkelbredde, blandt dem med pigmenterte øine derimot 24,6 %. I Hedmark fylke er de tilsvarende tal 15,4 og 19,2.
Den relative favnevidde hos samtlige blaaøiete var 102,6, hos samtlige med pigmenterte øine 104,2.
Den relative sittehøide hos samtlige blaaøiete i Hedmark fylke var 52,8, hos samtlige med pigmenterte øine derimot 53,9.
I Vestfold fylke var den relative sittehøide hos de blaaøiete 52,7, hos dem som hadde pigmenterte øine 53,6.
Legemshøiden var i alle fylker betydelig større hos dolichocephaler end hos brachycephaler.
Dolichocephalenes legemshøide var i Opland 172,910 cm., mesocephalenes 172,131 og brachycephalenes 170,909 cm.; se forøvrigt tabel 48.
I Vestfold var dolichocephalenes kjævevinkelbredde 10,284cm., mesocephalenes 10,325 cm. og brachycephalenes 10,471 cm.
I Hedmark fylke var dolichocephalenes kjævevinkelbredde 10,416 cm., mesocephalenes 10,502 cm. og brachycephalenes 10,565 cm.

Der er ikke i denne avhandling gjort noget forsøk paa at beregne størrelsen av de forskjellige raceelementer som indgaar i den østenfjeldske befolkning.
Det ligger helt utenfor rammen av denne undersøkelse. Her har det kun været meningen at gi en saa indgaaende antropologisk skildring av befolkningen som muligt paa basis av det indsamlede materiale.
Det fremgaar av undersøkelsen at den østenfjeldske befolkning er over maade renracet nordisk. Med det kjendskap som vi nu har til det norske folks antropologi, tør vi med bestemthet si, at der intet andet sted i Norge findes en tilsvarende stor befolkning som er likesaa renracet nordisk.